We kunnen te alle tijde wijzigingen aan deze site en de weergegeven details (waaronder prijzen) aanbrengen.
Laatst bijgewerkt: 20-10-2020

Voorwaarden van de Overeenkomst

1. In deze overeenkomst hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
Toegangsuren
De uren waarop we toegang tot de eenheid toestaan (zoals ter plaatse weergegeven).
Bedrijfsklant
Een klant die geen privéklant is
Waarborg
Het bedrag dat is bepaald in deel 1 van deze overeenkomst
Privéklant
Elke natuurlijke persoon die handelt buiten zijn vak- of beroepsactiviteiten
Vervaldatum
De startdatum zoals bepaald in deel 1 van deze overeenkomst en daarna op de overeenkomstige datum in elke voortgezette periode zoals bepaald in deel 1 van deze overeenkomst (of als het een periode van vier weken is, de eerste dag in elke periode van vier weken) of in elk geval op de vorige werkdag als de vervaldatum op een zaterdag, zondag of een feestdag valt.
De goederen
Alles wat u opslaat in de eenheid op om het even welk moment terwijl de overeenkomst loopt
De overeenkomst
Deze voorwaarden en de informatie in deel 1 van deze overeenkomst
Startdatum van de overeenkomst
De startdatum die is bepaald in deel 1 van deze overeenkomst
Einddatum van de overeenkomst
De datum die is bepaald in deel 1 van deze overeenkomst (indien van toepassing) of als de overeenkomst verder loopt op een periodieke basis, de datum van beëindiging van deze overeenkomst in overeenstemming met voorwaarde 22 of 23
De overeenkomst vergoedingen
Het in deel 1 van deze overeenkomst bepaalde bedrag of het recentst door ons aan u gemelde (dit omvat geen verzekering en/of administratie vergoedingen)
Onmiddellijke betaling
Met betrekking tot elk verschuldigd bedrag onder deze overeenkomst is betaling op de vervaldag en met betrekking tot elk verschuldigd bedrag in andere overeenkomsten tussen u en ons, betaling binnen zeven (7) dagen nadat het bedrag schriftelijk is gevraagd
Locatie
Het terrein waarop de unit zich bevindt
Unit
De opslagruimte zoals bepaald in deel 1 van deze overeenkomst of een alternatieve opslageenheid die we bepalen in voorwaarde 11
Wij, we, ons
Het relevante opslagbedrijf zoals bepaald in deel 1 - bijv. Safestore
U, uw
De klant die in de overeenkomst wordt genoemd
U hebt mogelijke andere wettelijke rechten in aanvulling op de rechten in deze overeenkomstsvoorwaarden die we niet mogen uitsluiten. Deze algemene voorwaarden tasten deze andere wettelijke rechten niet aan. Indien u meer informatie wenst over uw rechten, dient u contact op te nemen met uw lokale adviesbureau voor burgers of kantoor voor handelsnormen.

2.1. Zolang de overeenkomstsvergoedingen betaald zijn, geven we u (maar geen andere persoon) toestemming om de unit te gebruiken voor de opslag van goederen in de unit in overeenstemming met deze overeenkomst vanaf de begindatum van de overeenkomst totdat deze overeenkomst verloopt of wordt beëindigd.
2.2 U wordt geacht te weten welke goederen in de unit worden opgeslagen.
2.3 Wij hebben geen weet of worden niet geacht te weten welke goederen in de unit worden opgeslagen, noch van de aard, toestand, staat of reparatie van dergelijke goederen.
2.4 Deze overeenkomst vormt geen huurcontract of lease of gelijkaardige overeenkomst.
2.5 Deze overeenkomst betekent niet dat we bewaarders, bewakers of magazijnmedewerkers zijn van de goederen en u erkent dat de goederen niet onze eigendom worden.

3.1 U hebt recht op toegang tot de unit op elk moment tijdens de toegangsuren om de goederen af te zetten, te verwijderen, vervangen of inspecteren en regelmatige inspectie van de unit op schade of ongeschiktheid voor de goederen. Er wordt geen toegang toegestaan voor andere doeleinden of buiten de toegangsuren tenzij we akkoord zijn gegaan tot verlengde toegang of toegang gedurende 24 uur. We proberen vooraf te waarschuwen over wijzigingen van de toegangsuren door kennisgeving ter plaatse, maar we behouden ons het recht voor om de toegangsuren te allen tijde tijdelijk te wijzigen naar andere redelijke toegangsuren zonder voorafgaande kennisgeving. U hebt het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder boete als uw toegangsuren permanent worden gereduceerd.
3.2 Alleen u en schriftelijk geautoriseerde personen of personen die door u worden vergezeld, hebben toestemming tot toegang tot de unit. U bent verantwoordelijk voor de actie van iedereen die u toelaat tot de locatie en voor iedereen die u vergezelt op het terrein. Dergelijke personen zijn uw vertegenwoordigers. U bent verantwoordelijk voor hun acties tegenover ons en andere gebruikers van de locatie. U kunt elke autorisatie te allen tijde intrekken, maar de intrekking is niet effectief totdat we deze schriftelijk hebben ontvangen. We kunnen op elk moment een identiteitsbewijs vragen van u of elke andere persoon (hoewel we niet verplicht zijn dit te doen) en we kunnen toegang weigeren aan alle personen (waaronder u) die niet in staat zijn om een bevredigend bewijs van identiteit te leveren. We kunnen u of uw vertegenwoordigers te allen tijde toegang weigeren als we redelijkerwijs vermoeden dat de veiligheid van personen op de locatie of de veiligheid van de unit en de inhoud ervan of andere units en de inhoud ervan in gevaar zullen worden gebracht.
U bent verantwoordelijk voor het voorzien van een veilig hangslot voor de unit en u moet garanderen dat de unit op slot is zodat hij te allen tijde is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang als u niet in de unit aanwezig bent. U hebt geen toestemming om een hangslot aan te brengen op de unit in onze bewakingspositie en we kunnen dergelijke hangsloten op uw kosten laten verwijderen. Indien van toepassing sluit u externe poorten en/of de deuren van de locatie. We zijn niet verantwoordelijk voor het afsluiten van niet-vergrendelde units of het bewaren van uw sleutel. U mag uw sleutel niet achterlaten bij en/of uw pincode niet geven aan of toegang tot uw unit toestaan aan personen die geen vertegenwoordigers van u zijn die aan u verantwoording afleggen en onder u controle staan. Als u dit toch doet, doet u dit op eigen risico, ongeacht of deze persoon onze medewerker of vertegenwoordiger is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor personen (met inbegrip van onze medewerkers of vertegenwoordigers) die in het bezit zijn van uw sleutel en die toegang hebben tot uw unit en dergelijke personen die enkel optreden als uw vertegenwoordiger.
U geeft ons en onze vertegenwoordigers en onderaannemers toestemming tot toegang tot de unit in de volgende omstandigheden en indien nodig mogen we het slot open breken om toegang te krijgen:

4.1 als we u niet minder dan zeven (7) dagen op voorhand kennisgeving doen dat we de unit mogen inspecteren of reparaties, onderhoud of wijzigingen aan de unit of andere units of delen van de locatie mogen uitvoeren;
4.2 op elk moment zonder u op de hoogte te brengen (maar we brengen u op de hoogte zodra dit praktisch mogelijk is indien de wet ons dit niet verbiedt);
4.2.1 als we redelijkerwijs denken dat de unit voorwerpen bevat zoals beschreven in voorwaarde 8 of die gebruikt worden in overtreding van voorwaarde 9;
4.2.2 als dit vereist is door de politie, brandweer, lokale overheid, douane & accijnzen, handelsnormen of door een rechterlijk bevel;
4.2.3 om toegang te krijgen in overeenstemming met voorwaarde 11 (herlocatie) en 17 (verkoop van goederen bij betalingsachterstand);
4.2.4 voor eender welk doel met inbegrip van het doel in voorwaarde 5.1 als we denken dat dit nodig is bij een noodgeval;
4.2.5 om verwondingen of schade aan personen en eigendom te voorkomen; of
4.2.6 om te controleren of de unit voorwerpen bevat zoals beschreven in voorwaarde 8 of als we redelijkerwijs vermoeden dat een dergelijke toegang nodig is om te garanderen welke acties er ondernomen moeten worden om verwondingen of schade aan personen of eigendom te voorkomen.
U bevestigt dat de goederen in de unit voor de duur van deze overeenkomst uw eigendom zijn of dat de persoon die goederen bezit of er een belang in heeft, u de onherroepelijke toestemming heeft gegeven om de goederen in de unit op te slaan onder de algemene voorwaarden in deze overeenkomst en dat u optreedt als vertegenwoordiger van een dergelijke persoon. U betaalt alle kosten die we oplopen of alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als dit niet waar is.
We kunnen weigeren goederen te laten opslaan of eisen dat goederen uit de unit worden opgehaald als we redelijkerwijs vinden dat de veiligheid van personen op de locatie of de veiligheid van de unit of de inhoud ervan, of andere units of de inhoud ervan in gevaar worden gebracht door de opslag of verdere opslag van dergelijke goederen.
U mag de volgende zaken niet opslaan of bewaren (en mag andere personen niet toestaan deze op te slaan) in de unit:
5.1 voedsel of bederfelijke goederen tenzij ze veilig zijn verpakt zodat ze beschermd zijn en geen ongedierte aantrekken;
5.2 planten, vogels, vis, dieren of andere levende wezens;
5.3 brandbare of ontvlambare materialen of vloeistoffen zoals gas, verf, benzine, olie of reinigingsmiddelen;
5.4 vuurwapens, explosieven, wapens, munitie of componenten hiervan;
5.5 chemicaliën, radioactieve materialen, biologische stoffen;
5.6 giftig afval, asbest of andere materialen van een mogelijk gevaarlijke aard;
5.7 elk voorwerp dat dampen of geur afgeeft;
5.8 gecomprimeerde gassen;
5.9 illegale substanties, illegale voorwerpen of goederen die op illegale wijze zijn verworven zoals namaakgoederen, illegale (namaak-/gesmokkelde) tabak of alcohol en niet-gelicentieerde of onveilige goederen (zoals speelgoed, elektrische goederen, medicijnen, spuitbussen, cosmetica, vuurwerk);
5.10 goederen die schadelijk zijn voor het milieu of die een risico vormen voor het eigendom van personen;
5.11 voorwerpen die onvervangbaar of van hoge waarde zijn en gespecialiseerde opslag vereisen zoals buitenlandse valuta, sieraden, goudstaven, huiden, oorkonden, obligaties, aandelen, kunstwerken, antieke voorwerpen, fijne wijnen of voorwerpen van persoonlijke, sentimentele waarde;
5.12 afvalmateriaal met inbegrip van alle materialen of goederen voor export die als afval worden beschouwd, zoals gebruikte elektronische uitrustingen (tenzij getest en gecertificeerd voor hergebruik), gebruikte voertuigen of gebruikte voertuigonderdelen.
U bent onder voorwaarde 21 aansprakelijk voor elke overtreding van deze voorwaarde 8.
U moet garanderen dat de goederen die worden opgeslagen veilig en correct zijn verpakt of in flessen gestoken zijn en zich niet op een andere manier in een toestand bevinden die schade kan toebrengen aan de unit of de locatie of een andere locatie of een ander eigendom door het verspreiden van damp, besmetting, lekken of het ontsnappen van dampen of substanties op om het even welke manier.
U mag (en u mag andere personen ook niet toelaten dit te doen):
6.1 de unit niet gebruiken of iets doen op de locatie of in de unit dat een last kan worden voor ons of de gebruikers van een andere unit of andere personen op de locatie;
6.2 de unit niet gebruiken als kantoor of woonaccomodatie of als thuis- of bedrijfsadres en het adres van de locatie of de unit niet gebruiken voor het ontvangen van post;
6.3 geen verf spuiten of mechanisch werk van om het even welke aard uitvoeren in de unit;
6.4 niets bevestigen aan de binnen- of buitenoppervlakken van de unit of de unit verven of andere wijzigingen aanbrengen;
6.5 geen vloeistof, substantie of geur laten ontsnappen uit de unit of buiten de unit hoorbaar geluid of buiten de unit voelbare trillingen produceren;
6.6 geen schade toebrengen aan de unit of een andere unit of de locatie of de faciliteiten ervan of aan onze eigendom of andere gebruikers van units of andere personen op de locatie (door verwijderings-, ruimings- of leveringsbedrijven) en als u schade toebrengt moet u (naar onze keuze) de dergelijke schade of dergelijke voorwerpen repareren, herstellen of vervangen of de redelijke kosten voor dergelijke reparaties, herstellingen of vervangingen vergoeden of een passende compensatie bieden aan andere gebruikers van de units op de locatie;
6.7 niets achterlaten op gangen, trappen, servicegebieden of andere delen van de locatie blokkeren en u moet te allen tijde beleefd zijn tegenover anderen en redelijke zorg dragen voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen bij het gebruik van deze gebieden;
6.8 geen afval achterlaten op de locatie dat is ontstaan door het opslaan van de goederen en de redelijke kosten voor het afvoeren van dergelijk afval worden u aangerekend als u weigert te voldoen aan deze voorwaarde;
6.9 geen nutsvoorzieningen of diensten aansluiten op of voorzien in de unit tenzij dat van tevoren door ons schriftelijk is toegestaan;
6.10 niets gebruiken of doen op de locatie of in de unit wat premies voor verzekeringspolissen van ons of andere personen ongeldig maakt of verhoogt;
6.11 geen regels negeren die nu en dan op de locatie gelden en in het bijzonder het “Niet roken”-beleid naleven dat van kracht is voor elke unit op de locatie en de gemeenschappelijke delen;
6.12 geen borden op de locatie of op de ramen of deuren van uw unit hangen zonder onze schriftelijke toestemming; of
6.13 geen folders of promotiemateriaal verdelen aan andere klanten op de locatie, noch direct in de units of de gemeenschappelijke delen.
U moet (en u garandeert dat iedereen die toestemming van u tot toegang tot de site heeft, dat ook moet):
7.1 voorzichtig zijn als u op de locatie of in de unit bent en zorg dragen voor de unit, de locatie en onze eigendom en de eigendom van andere gebruikers van de units of andere personen op de locatie;
7.2 ons op de hoogte brengen van schade of defecten aan de unit zodra u deze ontdekt;
7.3 de redelijke aanwijzingen van onze medewerkers, vertegenwoordigers en onderaannemers op de locatie en verdere regels voor het gebruik, de veiligheid van de unit en de locatie die we van tijd tot tijd kunnen uitvaardigen, naleven.
De overeenkomst geeft u geen recht op exclusief bezit van de unit.
8.1 We behouden ons het recht voor om u naar een andere unit te verplaatsen. Deze zal niet kleiner zijn dan de huidige unit:
8.1.1 door een kennisgeving 14 dagen van tevoren. Tijdens deze periode kunt u kiezen om de overeenkomst onder voorwaarde 23 te beëindigen; of
8.1.2 door een kennisgeving 14 dagen van tevoren als we de locatie of een deel van de locatie sluiten voor herinrichting. In dit geval kunnen we vragen om de goederen van de unit naar een andere unit op een andere locatie te verplaatsen. Hierbij proberen we te garanderen dat deze zich zo dicht mogelijk bij de locatie bevindt als mogelijk is in de omstandigheden; of
8.1.3 op kortere termijn bij een brand of een overstroming of een ander incident of andere gebeurtenis op de locatie waardoor we het nodig achten om de unit of een deel van de locatie af te sluiten of te verzegelen.
U dient ons de overeenkomstsvergoedingen te betalen voor de minimale opslagperiode (indien van toepassing) of voor de aan te rekenen periode zoals bepaald in deel 1 bij het ondertekenen van deze overeenkomst. Daarna dient u de overeenkomstsvergoedingen te betalen vóór elke vervaldag.
9.1 Als uw opslagcontract gekoppeld is aan een minimale verblijfsduur en u vertrekt voordat dit verblijf afloopt, bent u aansprakelijk voor alle kosten tot het einde van de overeengekomen minimale verblijfsperiode (bijv. tot de vroegste ruimingsdatum).
9.2 Als u de overeenkomstsvergoedingen niet betaalt op de vervaldag, kunnen we onmiddellijk zonder kennisgeving alle andere kortingen, reducties, bedrijfsdiensten (indien van toepassing) of prijsverlagingen van de overeenkomstsvergoedingen die met u zijn overeengekomen, intrekken.
9.3 Overeenkomstig ons groen beleid drukken we geen facturen af of versturen we geen facturen per post naar onze klanten. Op aanvraag worden facturen via e-mail verstuurd.
We kunnen de overeenkomstsvergoedingen te allen tijde wijzigen door u twintig dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen en de nieuwe vergoedingen gaan van kracht na deze kennisgevingsperiode van twintig dagen. U kunt deze overeenkomst te allen tijde gratis beëindigen voordat de nieuwe vergoedingen van kracht gaan.
De betaling is pas uitgevoerd als we het volledige bedrag hebben ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de betaling op tijd en volledig direct aan ons wordt gedaan tijdens de volledige opslagperiode. overeenkomstsvergoedingen die via overschrijving worden betaald, worden niet aan uw rekening gecrediteerd, tenzij u de betaling duidelijk identificeert volgens onze instructies zodat we kunnen zien dat ze naar uw rekening verwijzen. We hebben geen aansprakelijkheid tegenover u en u betaalt alle redelijke kosten of verliezen die we lijden als we stappen ondernemen om de overeenkomst op te leggen (waaronder de verkoop van goederen) doordat we een betaling niet konden identificeren.
10.1 Indien een cheque of automatisch incasso wordt geweigerd, rekenen we u telkens een administratieve kost aan van € 15, als de cheque wordt teruggestuurd of de automatische incasso niet wordt toegestaan.
10.2 Als u de overeenkomstsvergoedingen niet betaalt tegen de vervaldatum, rekenen we u standaard vergoedingen bij uw late betaling aan op basis van de laattijdigheid van uw betaling, zoals gemeld in onze herinneringsbrieven. 
10.3 U bent verantwoordelijk voor en gaat akkoord met de betaling van alle kosten die wij oplopen bij het inzamelen van late of onbetaalde overeenkomstsvergoedingen of door deze overeenkomst op om het even welke manier op te leggen, waaronder maar niet beperkt tot post, telefoon, unitinventarissen, schuldinvorderingen, persoonlijke en/of standaardkosten en juridische en professionele vergoedingen.
10.4 Als u meer dan een overeenkomst bij ons hebt, maken deze allemaal deel uit van een account bij ons en we kunnen zelf beslissen om een betaling die u hebt uitgevoerd of die in uw naam werd uitgevoerd voor deze overeenkomst, te boeken tegenover een schuld van u op om het even welke overeenkomst in het account.
10.5 Als u een deel van een van de onder deze overeenkomst uitstaande overeenkomstskosten betaalt en we uw gedeeltelijke betaling behouden, heeft dit geen invloed op onze mogelijkheid om actie tegen u te ondernemen of om rechten uit te oefenen die we onder deze overeenkomst hebben met betrekking tot de overeenkomstskosten die bij u uitstaan. De periode vanaf dewelke wij dergelijke actie kunnen ondernemen, begint op de vervaldatum waarop de oorspronkelijke overeenkomstskosten verschuldigd waren en de vervaldatum zal niet worden verlengd als gevolg van uw gedeeltelijke betaling.
Alle bedragen die onder de overeenkomst aan ons moeten worden betaald, zijn onmiddellijk verschuldigd bij de beëindiging van de overeenkomst, tenzij u deze overeenkomst hebt beëindigd vanwege onze nalatigheid. Elke berekening van de uitstaande bedragen wordt door ons gemaakt.
11.1 U moet ons de aanbetaling betalen op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst. We kunnen naar eigen goeddunken elk redelijk bedrag dat we verlangen van de aanbetaling aftrekken voor het dekken van: -
11.1.1 overtredingen van voorwaarde 9.6 (schade veroorzaakt door u of uw vertegenwoordigers);
11.1.2 alle niet-betaalde overeenkomstskosten of onbetaalde verwijderings- of andere kosten; of
11.1.3 alle andere verplichtingen tegenover ons die u niet bent nagekomen.
11.2 We zullen u het saldo van de aanbetaling (zonder rente) per creditcard of elektronische overschrijving terugbetalen, afhankelijk van de manier waarop u eerder uw overeenkomstskosten heeft betaald, niet later dan 21 dagen nadat deze overeenkomst is beëindigd. Als we de terugbetaling niet kunnen verwerken na ontruiming, worden niet-opgeëiste aanbetalingen en tegoeden na twaalf maanden verbeurd.
11.3 Als we bedragen in mindering brengen op de aanbetaling, moet u op aanvraag het verschil onmiddellijk aanvullen, zodat het aanbetalingssaldo niet wordt verlaagd.
We hechten groot belang aan tijdige betaling en behouden een pandrecht op de goederen. Pandrecht betekent dat we het recht hebben om de goederen te behouden totdat we de volledige betaling van de aan ons verschuldigde bedragen hebben ontvangen en dat we de goederen kunnen verkopen of vervreemden, zoals hieronder beschreven. Pandrecht blijft van kracht totdat er een volledige betaling door ons werd ontvangen in contanten, door bankoverschrijving of wanneer er een cheque is betaald door uw bank.
Omdat de aard en het type goederen dat u van tijd tot tijd opslaat volledig naar eigen goeddunken zijn (onder voorbehoud van de beperkingen in voorwaarden 7 en 8), moet u ervoor zorgen dat de unit geschikt is voor de opslag van de goederen die u erin opslaat of van plan bent erin op te slaan. We kunnen niet garanderen en geven geen zekerheid dat een aan u toegewezen unit een geschikte plaats of opslagplek is voor bepaalde goederen en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid. We raden u ten zeerste aan de unit te inspecteren voordat u goederen in de unit opslaat en van tijd tot tijd gedurende de periode van deze overeenkomst. Alle afmetingen van de units zijn bij benadering en er kunnen kleine variaties bestaan in de afmetingen van uw unit ten opzichte van de beschreven afmetingen en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke afwijkingen. Als u exacte vereisten heeft, moet u ervoor zorgen dat de grootte van de toegewezen unit correct is voor de locatie voordat u de overeenkomst ondertekent. Door deze overeenkomst te ondertekenen, gaat u akkoord met de werkelijke grootte van de unit die u gebruikt en niet met de verklaarde grootte van de unit.
Houd er rekening mee dat we de goederen niet verzekeren, ook al bevinden ze zich op de locatie, maar weet dat we een verzekering voor de goederen kunnen regelen. Het is een voorwaarde van deze overeenkomst dat de goederen te allen tijde verzekerd blijven tijdens de opslag tegen alle normale gevaren voor hun volledige vervangingswaarde als nieuw, zoals door u gespecificeerd is in deel 1. Normale gevaren in deze voorwaarde betekenen feitelijk verlies van of schade aan de goederen veroorzaakt door vuur, blikseminslag, explosie, aardbeving, storm, overstroming, ontsnapping van water uit een apparaat, diefstal aan de hand van gewelddadige of gedwongen middelen, verzakking, oproer en sociale onlusten, kwaadwillige beschadiging, impact door voertuigen, vliegtuigen of vliegende apparatuur, schade door ongedierte, instorting of gedeeltelijke instorting van het gebouw.
12.1 U verbindt er zich tegenover ons toe dat:
12.1.1 voordat u de goederen naar de locatie brengt, u een toereikende verzekering hebt afgesloten met betrekking tot de goederen onder een polis die ten minste normale gevaren (zoals hierboven opgesomd) dekt bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij en dat u de dekking van deze verzekering niet zult onderbreken of laten vervallen terwijl de goederen of een deel ervan op de locatie blijven en u erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle onverzekerde risico's, inclusief de normale gevaren;
12.1.2 de verzekeringsdekking die u afsluit voor een bedrag is dat ten minste gelijk is aan de volledige vervangingswaarde van de oude goederen door nieuwe die van tijd tot tijd in de unit zijn opgeslagen; en
12.1.3 u ons het bewijs zult leveren dat u een dergelijke verzekeringsdekking hebt afgesloten voordat u de goederen naar de locatie brengt en dat wanneer we u dat vragen u onmiddellijk het bewijs van een dergelijke dekking zult voorleggen gedurende de periode van de overeenkomst.
12.2 Wij geven geen advies over verzekeringen, zelfs niet als ze door ons wordt gefaciliteerd, en het is aan u om te beoordelen of een dergelijke verzekering geschikt is om de goederen en de risico's ervan te dekken. Inspectie door ons van de door u verstrekte verzekeringsdocumenten om de dekking aan te tonen, betekent niet dat we de dekking hebben goedgekeurd of dat we hebben bevestigd dat deze voldoende is.
12.3 Om u meer bescherming te bieden kunnen wij u de mogelijkheid bieden te genieten van dekking onder onze opendekkingsverzekeringspolis. Als we hiermee instemmen, is voorwaarde 37 van toepassing.
Zonder beperking van de voorwaarden 20.1 en 20.2, is de opslag van goederen in de unit uitsluitend op eigen risico. U bent verantwoordelijk en draagt ​​het risico van diefstal, schade aan en bederf van de goederen, behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of contractbreuk. Zoals beschreven onder voorwaarde 19, moet u ervoor zorgen dat de goederen te allen tijde verzekerd zijn.
13.1 Niets in deze overeenkomst is bedoeld om onze aansprakelijkheid jegens u te beperken wanneer dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels of het overlijden van een persoon die direct het gevolg is van nalatigheid of ten gevolge van fraude of opzettelijk verzuim van onzentwege of vanwege onze vertegenwoordigers of werknemers.
13.2 Onder voorbehoud van voorwaarde 20.1 is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor diefstal, schade en bederf van de goederen of ander verlies beperkt tot het bedrag van € 100 (wat wij beschouwen als een standaard eigen risico op de dekking van de huishoudelijke verzekering, ongeacht of deze polis de goederen al dan niet zou dekken), zelfs als het werkelijke verlies dat u lijdt hoger zou zijn dan dat.
13.3 Onder voorbehoud van de bovenstaande voorwaarden 20.1 en 20.2, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot verlies of schade:
13.3.1 veroorzaakt door ons of onze werknemers of vertegenwoordigers in omstandigheden waarin er geen schending is van de wettelijke plicht of zorg die wij of onze werknemers of vertegenwoordigers u verschuldigd zijn;
13.3.2 die geen redelijkerwijs te verwachten resultaat is van een overtreding (en iets wat redelijkerwijs te voorzien is, hetzij als het duidelijk is dat het zal gebeuren, of als op het moment dat deze overeenkomst werd ondertekend, zowel wij als u wisten dat het verlies of de schade zou kunnen voorvallen);
13.3.3 als u de unit geheel of gedeeltelijk gebruikt voor commerciële doeleinden, voor verlies van winst (direct of indirect), verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, verlies van contract of ander economisch verlies (direct of indirect); of
13.3.4 die voortvloeit uit, of voor zover deze wordt vergroot als gevolg van een schending door u van een voorwaarde van de overeenkomst.
13.4 Voor normale gevaren is uw aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico op uw verzekeringsdekking.
13.5 U bevestigt dat:
13.5.1 u akkoord bent gegaan met deel 1 van deze overeenkomst, de volledige vervangingswaarde als nieuw van alle goederen;
13.5.2 de volledige vervangingswaarde als nieuw van de goederen die van tijd tot tijd in de unit zijn opgeslagen, die waarde niet zal overschrijden, tenzij u dit schriftelijk met ons bent overeengekomen.
13.6 In bepaalde gevallen kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot de unit of de locatie, of sommige van onze andere verplichtingen nakomen wegens iets buiten onze redelijke controle. Dit kan omvatten: elke natuurramp, oproer, staking of lock-out, handelsgeschil of arbeidsverstoring, ongeval, defect aan fabriek of apparatuur, brand, overstroming, stroomstoring, terroristische daad of noodsituatie of gevaar op het vlak van milieu of gezondheid, of betreding van een unit, inclusief de unit of de locatie, of het in arrest nemen of inbeslagname of confiscatie van goederen door bevoegde autoriteiten. Als dit gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor het weigeren ​​van toegang tot uw goederen zolang deze situatie voortduurt. We zullen proberen de gevolgen van dergelijke omstandigheden tot een minimum te beperken, maar als het ons niet is gelukt om de situatie binnen drie weken op te lossen, hebt u het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen en uw goederen zo snel mogelijk te verwijderen.
13.7 U stemt ermee in te voldoen aan deze overeenkomst en alle relevante wet- en regelgevingen die al dan niet van toepassing zijn op het gebruik van de unit. Deze omvatten wetten met betrekking tot de goederen en hoe ze zijn opgeslagen. U bent verantwoordelijk voor elke overtreding van die wetten en u moet ons vergoeden voor het volledige bedrag van alle claims, aansprakelijkheden, eisen, schade, kosten en uitgaven die we oplopen als gevolg van uw schending van die wetten. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u niet alle relevante wetten naleeft, kunnen we elke actie ondernemen die naar onze mening noodzakelijk is, en u gaat ermee akkoord dat we dergelijke acties op elk moment kunnen ondernemen, ook al hadden we eerder kunnen optreden.
13.7.1 de actie beschreven in voorwaarden 5 en 23.5;
13.7.2 contact opnemen met, samenwerken met en/of goederen overdragen aan de relevante autoriteiten; en/of
13.7.3 goederen onmiddellijk op uw kosten verwijderen of verplaatsen, en u gaat ermee akkoord dat we dergelijke maatregelen op elk moment kunnen nemen, ook al hadden we eerder kunnen optreden.
U vergoedt ons het volledige bedrag van alle claims, eisen, aansprakelijkheidsschade, kosten en uitgaven (inclusief redelijk gemaakte juridische en professionele vergoedingen) die wij of anderen oplopen, voortvloeiend uit:
14.1 het gebruik van de unit of de locatie door u of door iemand die u toegang verleent tot de unit of locatie (inclusief maar niet beperkt tot het eigendom of de opslag van goederen in de unit, de goederen zelf en/of toegang tot de unit of de locatie); of
14.2 schending van deze overeenkomst door u of iemand die u toestaat om toegang te krijgen tot de unit of de locatie; of
14.3 onze kosten voor het afdwingen van enige voorwaarden van deze overeenkomst; of
14.4 elk geschil over het eigendom van de unit en/of de goederen of over de persoon die wettelijk bevoegd is om de unit en/of goederen in bezit te hebben.
14.5 U bent niet verantwoordelijk voor door ons geleden verliezen die voortvloeien uit onze schending van deze overeenkomst (ook wanneer onze schending u ertoe heeft gebracht deze overeenkomst te schenden).
14.6 Uw verantwoordelijkheid voor uitstaande bedragen, materiële schade, persoonlijk letsel, milieuschade en wettelijke verantwoordelijkheid onder deze overeenkomst blijft verder reiken dan de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze overeenkomst vervalt op de einddatum van de overeenkomst of, als er geen einddatum van de overeenkomst is gespecificeerd in deel 1 en de overeenkomst periodiek wordt verlengd na de minimale opslagperiode, dan kan ze worden beëindigd zoals beschreven in voorwaarde 23.
U of wij kunnen deze overeenkomst als volgt beëindigen: - (en in elk geval waarin wij of u ze onmiddellijk kunnen beëindigen, is de einddatum van de overeenkomst de datum waarop de kennisgeving effectief aan u of ons wordt betekend onder voorwaarde 34); en
15.1 door niet minder dan de overeengekomen schriftelijke kennisgevingstermijn vermeld in deel 1 (meestal veertien (14) dagen) aan de andere partij te respecteren en de beëindiging zal ingaan vanaf de datum die is gespecificeerd in de kennisgeving of (indien geen datum is gespecificeerd) veertien dagen na de datum van de kennisgeving, die de einddatum van de overeenkomst zal zijn; of
15.2 als we een inbreuk plegen op deze overeenkomst, die we niet rechtzetten binnen 14 dagen nadat u ons hiervan op de hoogte hebt gebracht, dan mag u deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen; of
15.3 als we u op de hoogte stellen van een wijziging in de overeenkomstskosten of enige andere voorwaarde van deze overeenkomst en u de wijziging niet aanvaardt, kunt u deze overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan ons op elk moment kosteloos beëindigen voordat de nieuwe of gewijzigde voorwaarden van kracht worden; of
15.4 als u illegale of milieuschadelijke activiteiten onderneemt, kunnen wij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen; of
15.5 als u deze overeenkomst op een andere manier schendt en, als die inbreuk kan worden rechtgezet, u die schending niet binnen 14 dagen nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld, rechtzet, dan mogen wij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen (en in elk geval waar wij of u ze onmiddellijk kunnen beëindigen, is de einddatum van de overeenkomst de datum waarop de kennisgeving effectief aan u of ons wordt betekend onder voorwaarde 34); en
15.6 als we de unit om om het even welke reden betreden en er geen goederen in zijn opgeslagen, kunnen we de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, maar we zullen u binnen de zeven dagen een kennisgeving sturen.
Op de einddatum van de overeenkomst moet u alle goederen uit de unit hebben verwijderd en de unit schoon en netjes achterlaten in dezelfde staat als op de begindatum van de overeenkomst. Als u dit niet doet, dient u onze redelijke kosten te betalen voor het schoonmaken van de unit of het verwijderen van goederen of afval die in de unit of op de locatie zijn achtergelaten. We kunnen goederen die na de einddatum van de overeenkomst in de unit achterblijven als achtergelaten goederen behandelen en ze verwijderen in overeenstemming met voorwaarden 17.3 tot 17.8. U bent ook verantwoordelijk voor het verwijderen van al het afval dat u tijdens deze overeenkomst veroorzaakt. We voorzien geen afvalbakken om door u gebruikt te worden. Als u afval op de locatie achterlaat of onze bakken gebruikt, worden er op uw account kosten in rekening gebracht voor de verwijdering.
De overeenkomstskosten worden per dag opgesplitst voor elke periode korter dan de kostenperiode. Als deze overeenkomst werd beëindigd en u meer overeenkomstskosten en -bedragen hebt betaald dan verschuldigd op de einddatum van de overeenkomst, zullen we u het saldo terugbetalen na aftrek van alle aan ons verschuldigde betalingen alsof het saldo een aanbetaling was onder voorwaarde 16. Als er nog betalingen van u uitstaan ​​die niet worden gedekt door de resterende aanbetaling, moet u ons volledig betalen voordat we de goederen aan u vrijgeven. Elke berekening van de uitstaande bedragen wordt door ons gemaakt. Als u dergelijke bedragen niet aan ons betaalt, kan voorwaarde 17 van toepassing zijn.
U stemt ermee in de goederen zorgvuldig te onderzoeken nadat u ze uit de unit hebt verwijderd en ons daarna zo snel als redelijkerwijze mogelijk te informeren over eventueel verlies van of schade aan de goederen.
16. PERSOONLIJKE INFORMATIE
16.1 We verzamelen informatie over u bij de registratie en zolang deze overeenkomst duurt, inclusief persoonlijke gegevens (“uw gegevens“). We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 (Wet Gegevensbescherming 1998) of een andere toepasselijke wet die in de toekomst de Data Protection Act 1998 vervangt.
16.2 We zullen uw gegevens gebruiken voor de doeleinden van deze overeenkomst, om betalingen te verwerken, met u te communiceren en in het algemeen uw account te onderhouden. Meer informatie over hoe en waarom we informatie over u verzamelen, hoe we deze zullen gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw gegevens, is uiteengezet in ons Privacybeleid voor klanten dat beschikbaar is op onze website. We zullen om uw specifieke toestemmingen en voorkeuren vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens indien en wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
16.3 We kunnen uw gegevens delen met en informatie over u verzamelen via kredietreferentie- of fraudepreventie-instanties (waaronder politie, terrorismebestrijding en HM Customs & Excise (Britse douane en accijnzen)), incassobureaus en handelsverenigingen waarvan wij lid zijn. Als u dekking aanvraagt ​​onder onze verzekeringspolis, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de verzekeraar, die dergelijke informatie kan invoeren in een register van claims dat met andere verzekeraars wordt gedeeld om frauduleuze claims te voorkomen.
16.4 We zullen uw gegevens en andere accountgegevens te allen tijde vrijgeven als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat dit passend is: (a) om te voldoen aan de wet; (b) om deze overeenkomst af te dwingen; (c) ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico; (d) voor misdaadpreventie of opsporingsdoeleinden; (e) om de veiligheid van een persoon op de locatie te beschermen, (f) als we van mening zijn dat de beveiliging van een unit op de locatie of de inhoud ervan anderszins in gevaar zou kunnen worden gebracht. Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw gegevens en accountgegevens ook bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa. Als vrijwel al onze activa worden verworven door een derde, zullen uw gegevens en accountgegevens één van de overgedragen activa zijn.
16.5 U hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Als u een kopie wilt van een deel van of al uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard, stuur dan een e-mail of schrijf naar ons op het adres dat is vermeld in deel 1.
16.6 U moet een of meer personen aanduiden als geautoriseerde contactpersonen (ACP) om uw account te beheren op het moment dat u deze overeenkomst ondertekent of ons op een later tijdstip schriftelijk op de hoogte stellen als u de ACP wilt wijzigen. U kunt (maar bent niet verplicht) een of meer personen voor te dragen als geautoriseerd toegangspersoneel (AAP) om toegang te krijgen tot de unit door ze in deel 1 als AAP aan te duiden of ons er op een later tijdstip schriftelijk van op de hoogte te stellen.
16.7 Wat betreft uw aangeduide ACP geeft u ons toestemming om contact op te nemen met die persoon, de details van uw account en eventuele wanbetalingen uwerzijds inzake deze overeenkomst aan hem/haar te verstrekken en met hem/haar te bespreken en in het algemeen een dergelijke alternatieve contactpersoon te behandelen als uw vertegenwoordiger met betrekking tot deze overeenkomst, met name als we om welke reden dan ook geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.
16.8 U bevestigt dat u het recht hebt ons de persoonlijke gegevens van een dergelijke ACP of AAP te verstrekken en ons te machtigen om dergelijke gegevens te gebruiken voor de specifieke doeleinden uiteengezet in voorwaarden 27.6 en 27.7. U stemt ermee in ons zo snel mogelijk na een wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw gegevens of die van een ACP of AAP.
16.9 We zullen uw gegevens niet delen met een persoon die zichzelf identificeert als uw echtgenoot of partner, tenzij een dergelijke persoon aangeduid is als een ACP om uw account te beheren.
16.10 We willen u informatie sturen over producten of diensten die door ons en/of andere bedrijven in onze groep worden geleverd als reactie op verzoeken van u of als we denken dat deze interessant kunnen zijn. We zullen dit alleen doen als u hiermee hebt ingestemd in deel 1. Als u hiermee hebt ingestemd in deel 1, kunt u zich op een later tijdstip afmelden door contact met ons op te nemen via brief, via het telefoonnummer of e-mailadres dat is vermeld in deel 1.
U erkent en gaat ermee akkoord dat:
17.1 de voorwaarden van deze overeenkomst het hele contract met ons uitmaken;
17.2 door deze overeenkomst aan te gaan, u niet steunt op verklaringen of voorstellingen die mondeling of anderszins zijn gedaan en die niet zijn opgenomen in deze overeenkomst;
17.3 u alle vragen hebt gesteld die relevant zijn voor uw beslissing om deze overeenkomst bij ons aan te gaan en dat we, voordat u deze overeenkomst aanging, al uw vragen naar tevredenheid hebben beantwoord;
17.4 alle zaken die voortvloeien uit dergelijke vragen, voor zover door u vereist en door ons aanvaard, schriftelijk werden vastgelegd in de voorwaarden van deze overeenkomst; en
17.5 als we besluiten een ​​recht dat we tegen u hebben op een bepaald moment niet uit te oefenen of af te dwingen, dit ons er niet van weerhoudt om later te beslissen om dat recht toch uit te oefenen of af te dwingen, tenzij we u schriftelijk verklaren dat we hier afstand van hebben gedaan of onze mogelijkheid dit te doen hebben laten varen.
Als een onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat onderdeel uit de overeenkomst verwijderd, maar blijft de rest van deze overeenkomst van toepassing.
Deze overeenkomst is persoonlijk voor u. U mag deze overeenkomst niet overdragen aan een andere persoon, firma of bedrijf en een inbreuk op deze voorwaarde is een ernstige inbreuk onder voorwaarde 23.5.
Niemand anders dan u of wij heeft het recht om de voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen.
Deze overeenkomst valt onder de wetten van Nederland. Elk geschil of elke claim die door u of door ons wordt ingediend, wordt op basis van de wetten van Nederland uitsluitend door de rechtbanken van Nederland beslecht, tenzij u verzoekt dat uw lokale Nederlands rechtspraak of wet van toepassing zou zijn (in welk geval die andere relevante Nederlands jurisdictie en/of wetgeving van toepassing is). Voordat een rechtszaak wordt aangespannen voor iets dat voortvloeit uit deze overeenkomst, stemmen zowel u als wij ermee in om een ​​geschil te beslechten door informele bemiddeling. De klagende partij stelt de andere partij zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk op de hoogte van het geschil. Als het geschil niet kan worden opgelost, komen u en wij overeen om het Centre for Effective Dispute Resolution (www.cedr.com - Centrum voor effectieve geschillenbeslechting) te gebruiken om te proberen het geschil in der minne te regelen. Als het geschil niet binnen negentig (90) dagen na kennisgeving van het geschil is opgelost, kunnen u of wij het geschil aan de rechtbank voorleggen. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw of ons recht om deze overeenkomst te beëindigen.
Als uw partij uit twee of meer personen bestaat, zijn uw verplichtingen onder deze overeenkomst verplichtingen van elk van u gezamenlijk en afzonderlijk.
Als u contact met ons wilt opnemen, doe dat dan via het adres bovenaan deze overeenkomst. Ook wij zullen contact met u opnemen via het adres dat u in deze overeenkomst hebt vermeld, tenzij u ons schriftelijk een ander adres meedeelt.
We behouden ons het recht voor deze overeenkomst op elk moment te wijzigen en de voorwaarden ervan te veranderen of nieuwe of aanvullende voorwaarden aan uw overeenkomst op te leggen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullende voorwaarden worden u schriftelijk meegedeeld, per post of e-mail, met een opzegtermijn van 20 dagen voor de ingangsdatum. Als u de unit blijft gebruiken, hebben wij het recht om dit te beschouwen als uw aanvaarding van de nieuwe of gewijzigde voorwaarden. Als u de nieuwe of gewijzigde voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kunt u deze overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan ons op elk moment kosteloos beëindigen voordat de nieuwe of gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
18.1 Elke kennisgeving die door u of ons wordt gedaan: 36.1.1 moet schriftelijk zijn (met de hand of per post bezorgd) of via e-mail;
18.1.2 indien door ons gegeven, wordt de kennisgeving aan u gericht en gepost of gemaild naar uw adres/e-mailadres vermeld in deel 1 van deze overeenkomst of een ander adres in het Verenigd Koninkrijk dat u ons schriftelijk hebt meegedeeld; en
18.1.3 indien door u gegeven, moet de kennisgeving aan ons worden gericht en worden gepost of per e-mail verzonden naar ons adres/e-mailadres vermeld in deel 1 van deze overeenkomst.
18.2 Een bericht is betekend op het moment van aflevering met de hand, of 48 uur nadat het per post werd verzonden of op het moment dat de e-mail door de afzender is verzonden, op voorwaarde dat de afzender geen e-mailbericht ontvangt waarin staat dat de e-mail niet is ontvangen door de beoogde ontvanger.
18.3 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een wijziging van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres zoals vermeld in deel 1 van deze overeenkomst, elke wijziging in uw verzekeringsgegevens of factuurgegevens en/of elke wijziging in de contactgegevens die zijn verstrekt voor eventuele alternatieve contactpersonen.
Aanvullende voorwaarden als we ermee instemmen een ​​verzekering aan te bieden onder onze opendekkingsverzekeringspolis. Als er inconsistenties bestaan tussen de aanvullende voorwaarden in deze sectie en de rest van de voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden in deze sectie voorrang.
19.1 Als we zijn overeengekomen om u het voordeel van dekking onder onze verzekeringspolis te geven, zullen we een verzekeringscontract sluiten en onderhouden in overeenstemming met een document ter bevestiging van de verzekering dat u in deel 4 wordt verstrekt. Als u ons schriftelijk meedeelt dat u wilt dat uw goederen onder deze polis vallen, biedt deze dekking voor de goederen voor de waarde die door u is aangegeven als de volledige vervangingswaarde als nieuw van de goederen in deel 1. U moet ons verzekeringsadministratiekosten betalen voor deze dekking.
19.2 We voeren geen enkele waardering van de goederen uit en we zijn niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de volledige vervangingswaarde als nieuw van de goederen zoals door u vermeld in deel 1 een nauwkeurige of echte waardering is van de volledige vervangingswaarde als nieuw van de goederen op elk moment. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de waarde van de verzekerde goederen gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst op een passend niveau wordt gehandhaafd en u dient de goederen regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat dit het geval is.
19.3 Als er verlies of beschadiging van de goederen optreedt als gevolg van een aangelegenheid die kan resulteren in een claim onder onze verzekeringspolis, zullen wij, na ontvangst van een schriftelijke instructie van u om een ​​claim te melden, de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte stellen van de claim. Voor de verwerking van een dergelijke claim verstrekt u ons, onze verzekeraar of een agent van onze verzekeraar die is aangesteld om een ​​dergelijke claim te onderzoeken, alle informatie en bewijzen die redelijkerwijs vereist zijn met betrekking tot de claim.
19.4 Wij betalen of regelen de betaling aan u van dat deel van de opbrengst van een door ons ingediende claim die betrekking heeft op schade aan of verlies van de goederen na aftrek van de uitstaande bedragen die u aan ons verschuldigd bent. In het geval dat we een claim indienen onder onze verzekeringspolis met betrekking tot verlies van of schade aan de goederen, gaat u ermee akkoord dat onze aansprakelijkheid om betalingen aan u te doen in verband met een dergelijke claim beperkt is tot de betaling aan u van de bedragen die we ontvangen van onze verzekeraar onder onze verzekering met betrekking tot de goederen.
19.5 Hoewel we claims aan onze verzekeraar zullen melden, zijn we in geen geval verplicht om een ​​juridische procedure met betrekking tot een dergelijke claim te starten of te dreigen die te starten
19.6 Wij geven geen advies over de verzekering die onder onze verzekeringspolis valt. Het is aan u om te beoordelen of een dergelijke verzekering geschikt is voor uw behoeften of dat u op enig moment een aanvullende verzekering voor de goederen wilt afsluiten.
19.7 Niets in deze voorwaarde 37 maakt ons tot uw agent of wordt geacht ons die te maken.
19.8 Als u geen verzekeringskosten betaalt, stopt elke verzekering met betrekking tot de goederen onmiddellijk vanaf de datum waarop deze kosten verschuldigd zijn.
19.9 U moet de dekking onder onze verzekeringspolis controleren door de afzonderlijke verklaring in deel 4 te bekijken.
19.10 U bevestigt dat:
19.10.1 u akkoord bent gegaan met deel 1 van deze overeenkomst, de volledige vervangingswaarde als nieuw van alle goederen; en dat
19.10.2 de volledige vervangingswaarde als nieuw van de goederen die van tijd tot tijd in de unit zijn opgeslagen, die waarde niet zal overschrijden, tenzij u dit schriftelijk met ons bent overeengekomen.
Complete your quote

U bent bijna klaar!

Vervolledig uw Offerte bij