Promo €1 eerste maand - Voorwaarden

Nieuwe klanten van MySafstore hebben recht op een promotieaanbieding van €1 (inclusief BTW) voor de eerste maand huur. MySafestore behoudt zich het recht om deze aanbieding op elk moment te wijzigen of te schrappen.
 • Alleen voor nieuwe klanten
 • Beschikbaar in alle MySafestore vestigingen in Brussel, Luik, Charleroi en Nijvel. Onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of opslagkortingen.
 • De kosten voor opslag bedragen €1 voor de eerste maand, daarna geldt het standaard maandtarief.
 • Deze aanbieding kan op elk moment worden ingetrokken.


1. VOORWERP VAN HET CONTRACT
1.1. Tijdens de duur van het contract heeft de Klant een opslagruimte (“box”) tot zijn beschikking die hij uitsluitend mag gebruiken voor het opslaan, het organiseren en het archiveren van zijn bezittingen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden in de onderhavige algemene voorwaarden. De Klant verbindt er zich toe om van zijn kant de periodieke bijdragen te betalen, uiterlijk op de vervaldatum van zijn factuur.
1.2. De gesloten overeenkomst betreffende de ter beschikkingstelling van de box (de “overeenkomst” of “het contract”)) omvat een dienstverlening en behoort tot de categorie van de ‘sui generis’ overeenkomsten, zijnde niet onderworpen aan de regels van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. benoemde overeenkomsten. De relaties tussen partijen worden exclusief beheerst door het ter beschikkingstellingscontract m.b.t. de box en door onderhavige algemene voorwaarden. De contractuele relatie is onder geen enkel beding vergelijkbaar met bewaargeving of sekwester, nu LOKABOX niet gehouden is tot behoud, bewaking, onderhoud, monitoring of teruggave van de opgeslagen voorwerpen. De Klant erkent dat de opgeslagen zaken onder zijn bewaring zijn in de zin van art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant erkent dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt over zijn opgeslagen bezittingen, op zijn eigen risico, en uitsluitend op zijn kosten, LOKABOX zijnde niet gehouden kennis te nemen van de aard of van de waarde van de opgeslagen goederen. De overeenkomst kan evenmin worden beschouwd als een verhuur of een handelshuurovereenkomst. Desondanks voorziet LOKABOX in een algemeen bewakingssysteem van de plaatsen (videobewaking 24uur/24, bewakingsdienst en alarmsysteem), en voorziet zij een toegangscode voor elke Klant afzonderlijk waarmee hij zijn opslagruimte binnen bepaalde uurroosters kan betreden.

2. DUUR VAN HET CONTRACT EN OPZEGGING
2.1. Tenzij anders bepaald in het toetredingscontract onderschreven door de Klant, is de overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur.
2.2. De minimale duur van het contract bedraagt 1 maand, tenzij anders vermeld in het door de klant ondertekende contract, waarin de minimale duur van méér dan 1 maand zou kunnen worden bedongen en afgesloten.
2.3. Na afloop van de minimumduur voorzien onder artikel 2.2, kunnen partijen de overeenkomst als volgt beëindigen:
(A) de Klant kan het contract te allen tijde beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige opzegtermijn;
Het contract zal evenwel pas effectief eindigen wanneer de opslagruimte effectief is ontruimd, wanneer de Klant zijn vergrendelingssysteem heeft weggehaald, en na controle door een LOKABOX-medewerker van de staat van de opslagruimte. Een geschrift ter bevestiging van de effectieve naleving van deze voorwaarden en het einde van het contract wordt op dat moment opgesteld.
(B) LOKABOX kan het contract beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging geschiedt per aangetekend schrijven gericht naar het adres dat de Klant overeenkomstig artikel 10 heeft opgegeven.
2.4. Indien de Klant de opslagruimte niet heeft ontruimd op de vereiste datum, zal LOKABOX over dezelfde rechten als deze voorzien onder artikel 4.5 van de onderhavige algemene voorwaarden beschikken.

3. BESTEMMING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OPSLAGRUIMTE
3.1 Bestemming
De opslagruimte is uitsluitend bestemd als ruimte om voorwerpen te bewaren, op te slaan of te archiveren. De Klant verbindt er zich toe in de opslagruimte geen commerciële, industriële, ambachtelijke, dienstverlenende of zakelijke activiteiten uit te voeren (dit impliceert eveneens een formeel verbod om de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel van de activiteiten van de Klant, op de opslagplaats van LOKABOX te vestigen), noch aanspraak te maken op enige commerciële eigendomsrechten of op de handhaving van de site. Onder geen enkel beding mag de Klant de rechten die hem via de overeenkomst werden verleend, overdragen of in onderpand geven aan een derde partij.
3.2 Gebruiksvoorwaarden van de opslagruimte
 • De Klant verklaart dat hij de opslagruimte heeft bezocht voorafgaand aan de ondertekening van het toetredingscontract en hiertegen geen bezwaren heeft aangevoerd. De Klant erkent dat LOKABOX het recht heeft om voor organisatorische redenen de ter beschikking gestelde box te vervangen door een ruimte van vergelijkbare afmetingen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding voor de Klant.
 • Door het contract te ondertekenen verklaart de Klant dat hij de opslagruimte in zijn originele staat zal teruggeven. Hij ziet hieromtrent af van iedere vordering tegen LOKABOX. Onder geen enkel beding mag de Klant van LOKABOX renovatiewerken of extra uitrusting in de opslagruimte eisen en dit, tijdens de gehele duur van het contract.
 • De Klant verbindt er zich toe de opslagruimte op een voorzichtige en verantwoordelijke manier te gebruiken, en onthoudt zich ervan schade te berokkenen aan andere opslagruimtes en/of de LOKABOX-vestiging zelf, hetzij door zijn activiteiten hetzij door de aard van de opgeslagen goederen of door de gebruiksomstandigheden van de box.
 • De Klant verbindt er zich toe zijn persoonlijke toegangscode niet aan derden mee te delen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegangscode door derden.
 • De toegang is uitsluitend gereserveerd voor de Klant, voor de personen die de Klant vergezellen of, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid vallen, en voor personen die expliciet aan LOKABOX werden gemeld, zoals eerder aangegeven.
 • Elke inbreuk op het toegangsreglement kan, zonder enige opzeg vanwege LOKABOX, de totale opschorting teweegbrengen van de toegang en van het contract.
 • De Klant verbindt er zich toe zijn bezittingen niet buiten zijn opslagruimte achter te laten. Elk voorwerp dat zich naast een opslagruimte bevindt, zal worden opgeslagen in een vrije ruimte in de LOKABOX-vestiging zonder de gebruikelijke garanties voorzien in het contract, met een supplement van 50 € bovenop het periodieke bedrag als bijdrage aan de kosten voor de verplaatsing of de verwijdering van de voorwerpen, ervan uitgaand dat de eigenaar van de betreffende goederen kan worden geïdentificeerd. De goederen kunnen anderzijds ook zondermeer louter eigendom van LOKABOX worden beschouwd, in toepassing van Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien wordt de Klant er expliciet van op de hoogte gesteld dat LOKABOX zijn gebouwen dagelijks controleert op de aanwezigheid van voorwerpen die niet behoorlijk zijn opgeslagen, en dat LOKABOX onverwijld op deze situatie reageert.
 • De Klant verklaart en erkent dat hij voorwerpen opslaat onder zijn eigen verantwoordelijkheid. LOKABOX kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of schade geleden door de Klant. LOKABOX geeft geen waarborg wat betreft de beveiliging van de opslag-vestiging of van de box, noch in verband met de veiligheid van de site.
 • Het is de Klant verboden om gevaarlijke, bederfbare, stinkende, corroderende, ontvlambare, explosieve, illegale, vluchtige, toxische, rookuitstotende of bevuilende materialen in de opslagruimte te bewaren.
 • De Klant mag geen dode of levende planten of dieren opslaan, of materialen met een abnormaal hoge densiteit, met een gewicht boven 500 kg/m2.
 • De Klant mag geen voorwerpen opslaan waarvan de aanwezigheid, de opslag of het gebruik is onderworpen aan vergunning(en), verklaring(en) of specifieke regelgeving die niet verenigbaar zijn met de opslagservice die door LOKABOX wordt verschaft. De Klant mag evenmin goederen opslaan die het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk misdrijf, of het gevolg zijn van misdrijf.
 • Indien de Klant zich niet houdt aan het opslagverbod van de bovenvermelde voorwerpen, is hij aansprakelijk voor alle door LOKABOX opgelopen schade. Miskenning met betrekking tot opslagverbod worden bovendien als een zware fout beschouwd die LOKABOX machtigen om het contract terstond te verbreken ten laste van de Klant. De Klant is ook aansprakelijk voor alle opgelopen schade wanneer voorwerpen in andere opslagruimtes worden vernietigd of beschadigd als gevolg van de niet-naleving van de onderhavige algemene voorwaarden.
 • De Klant verklaart dat hij zich perfect bewust is dat de door hem opgeslagen bezittingen die een emotionele waarde hebben (familie-erfstukken, enz.), die onvervangbaar zijn (collectors items, kunstwerken, enz.) of die een grote financiële waarde hebben (cash geld, waardepapieren, juwelen, bontkleding, enz.) in de aan hem toegekende opslagruimte worden opgeslagen op zijn eigen verantwoordelijkheid, en dat LOKABOX onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of het verdwijnen van dergelijke kostbare bezittingen.
  De Klant verbindt zich ertoe om een verzekering af te sluiten zoals gespecificeerd onder artikel 8.
 • LOKABOX dient toegang te hebben tot de opslagruimten voor herstellings-, verfraaiings- of renovatiewerken.
 • De Klant verbindt er zich toe LOKABOX te allen tijde toegang te geven tot de opslagruimte die hem ter beschikking werd gesteld.
4. BETALINGSVOORWAARDEN
4.1. De bijdrage (“prijs”) voor de ter beschikkingstelling van de box wordt vastgelegd op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
4.2. LOKABOX zal geen prijsverhoging doorvoeren gedurende de eerste zes maanden van het contract (behalve bij wijziging van de toepasselijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de BTW). Na deze periode behoudt LOKABOX zich het recht voor om de prijs van tijd tot tijd te wijzigen, mits verwittiging van de Klant 30 dagen voor de ingangsdatum van de nieuwe prijs. Tijdens deze periode heeft de Klant de mogelijkheid om het contract te beëindigen zonder kosten of schadevergoeding, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2.3.(A).
4.3. De bijdrage is op voorhand betaalbaar. De factuur die de bijdrage in rekening brengt is ten laatste betaalbaar op de gespecifieerde vervaldatum. Bij gebreke aan vermelding van een specifieke vervaldatum, is de factuur contant betaalbaar. Elke factuur geldt als in gebrekestelling om het bedrag te betalen. Bij gebrek aan betaling van het volledige verschuldigde bedrag, kan LOKABOX de toegang tot de box op elk moment onderbreken zolang de openstaande schuld niet is betaald.
4.4. Betalingen die niet op de vervaldatum zijn betaald, zijn van rechtswege onderworpen aan 12 % jaarlijkse rente en een overeengekomen, niet voor matiging vatbaar, forfaitair bedrag van 20 % met een minimum van 50 €, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovenop deze kosten en rente, is LOKABOX gerechtigd administratieve onkosten te factureren ten bedrage van 20 € per verzonden rappelbrief.
4.5. Bij gedeeltelijke of totale niet-betaling van de factuur 30 dagen na de vervaldatum, erkent de Klant dat LOKABOX over de volgende bijkomende rechten beschikt, mits het versturen van een aangetekende waarschuwingsbrief waarbij de Klant wordt uitgenodigd om de nodige betalingen te verrichten en/of de box te ontruimen :
 • de vernietiging van het vergrendelingssysteem van de box, alsook de mogelijkheid om deze te vervangen;
 • de mogelijkheid om voorwerpen die zich alsnog in de box bevinden, te verplaatsen naar een andere alternatieve ruimte/locatie die LOKABOX eenzijdig kan bepalen, zonder dat laatstgenoemde verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige verliezen of schade die zou kunnen voortvloeien uit de verplaatsing of door de opslag van de voorwerpen in deze alternatieve locatie;
 • de mogelijkheid om na 30 dagen de niet-gerecupereerde voorwerpen van de Klant te beschouwen als achtergelaten en verlaten voorwerpen, en er als dusdanig vrij over te beschikken, en over te gaan tot hun verwijdering en/of vernietiging.
Alle kosten die voortvloeien uit de uitoefening door LOKABOX van de rechten voorzien in dit artikel zijn voor rekening van de Klant.
De uitoefening van alle of een deel van de hierboven genoemde rechten wordt niet beïnvloed door de beëindiging of verbreking van het contract en veronderstelt geenszins dat LOKABOX afstand doet van de terugvordering van haar schuldvordering ten aanzien van de Klant.

5. EINDE VAN CONTRACT EN FOUT
5.1. De partijen erkennen dat elke inbreuk, geheel of gedeeltelijk, op één of meerdere verplichtingen voorzien in de onderhavige algemene voorwaarden, aan de andere partij het recht geeft om de overeenkomst eenzijdig te verbreken indien de in gebreke blijvende partij niet reageert binnen de 15 dagen op een aanmaning om aan de vastgestelde inbreuk te verhelpen.
5.2. Onverminderd het artikel 5.1, zal elke ernstige fout van de Klant die van aard is om de veiligheid van het gebouw of van de goederen in gevaar te brengen, of de lichamelijke of psychische integriteit van personen aan te tasten, LOKABOX machtigen om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke machtiging, het contract te verbreken ten laste van de Klant.
5.3. De beëindiging van het contract (hetzij voor schuld hetzij zonder, al dan niet mits naleving van een opzegging), doet geen afbreuk aan de rechten die voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden, o.a. artikelen 2.4, 4.3, 4.5, 6, 7.3, 9, 12 en 13, en evenmin aan het recht van LOKABOX om gebeurlijk vergoeding te eisen voor het niet-beschikbaar zijn van de box tijdens de bezettingsperiode na de verbreking van het contract, tegen een vergoeding zoals voorzien onder artikel 4.

6. WAARBORG EN PANDRECHT
6.1. LOKABOX behoudt zich het recht voor om, hetzij bij de ondertekening van het contract of te alle tijde gedurende het contract, een waarborgsom op te eisen wanneer de kredietwaardigheid van de Klant verslechtert of twijfelachtig is. Deze waarborg brengt geen rente met zich mede. De som zal binnen 30 dagen na het einde van het contract worden terugbetaald onder aftrek van de bedragen en kosten verschuldigd onder dit contract. LOKABOX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de waarborgsom geheel of gedeeltelijk aan te wenden ter compensatie van schade voortvloeiend uit iedere mogelijke schending van de contractuele verplichtingen door de Klant.
6.2. De Klant verleent uitdrukkelijk aan LOKABOX het recht om pand- en retentierecht in roepen ten opzichte van alle opgeslagen goederen.

7. AFREKENING BIJ UITTREDE
7.1. LOKABOX zal de eindafrekening opmaken binnen de 30 dagen die het einde van het contract volgen, nadat geconstateerd is dat de Klant de box volledig heeft ontruimd en het vergrendelingssysteem heeft verwijderd.
7.2. Alle bedragen die verschuldigd zijn aan de Klant uit hoofde van waarborgsaldo of uit hoofde van de te veel betaalde bedragen voor de laatste maand (bijvoorbeeld wanneer de Klant de overeenkomst zonder opzegging beëindigt zoals voorzien onder artikel 2.3.a), zullen automatisch een rente van 12% per jaar teweegbrengen, vanaf de 31ste dag na het geconstateerde einde van het contract.
7.3. Ingeval de box niet is leeggemaakt bij het einde van het contract door de Klant, is LOKABOX gerechtigd om de eindafrekening uit te stellen en een vergoeding aan te rekenen tot de daadwerkelijke verwijdering of vernietiging van de achtergelaten goederen, overeenkomstig artikel 4.5. Het bedrag van de aangerekende vergoeding zal gelijk zijn aan de bijdrageprijs zoals voorzien onder artikel 4, zelfs indien de goederen gestockeerd werden in een alternatieve ruimte.

8. VERZEKERING
8.1. De Klant verbindt er zich toe een verzekeringspolis af te sluiten ter dekking van de risico’s van brand, ontploffing, waterschade, diefstal en andere ongevallen voor alle opgeslagen voorwerpen, ter dekking van hun reële waarde, met een clausule van afstand van verhaal of regresvordering tegen LOKABOX. Deze verbintenis is een doorslaggevende voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst. Bij schadegeval of claim, kan de Klant t.a.v. LOKABOX geen aanspraak maken op een vergoeding die hoger is dan de verzekerde waarde.
8.2. Indien de verzekering niet wordt genomen via de makelaar LOKABOX verbindt de Klant er zich toe een kopie van zijn verzekeringscontract aan LOKABOX te bezorgen binnen de 15 dagen na ondertekening van het contract, ofwel via aangetekende brief verstuurd naar LOKABOX, ofwel persoonlijk overhandigd in ruil voor een ontvangstbewijs in een LOKABOX-vestiging, ofwel via e-mail met ontvangstbevestiging op het adres lokabox@lokabox.com. De Klant verbindt er zich bovendien toe een betalingsbewijs van de verzekeringspremie te overhandigen. Als de Klant niet binnen de vermelde termijn een kopie van zijn verzekeringspolis voorlegt, kan LOKABOX het contract eenzijdig verbreken.
8.3. De Klant verbindt zich ertoe om de staat van de opgeslagen goederen regelmatig te controleren. Hij zal LOKABOX van ieder schadegeval binnen de 24 uur na de ontdekking informeren.
8.4. Behalve in geval van zware of opzettelijke fout, ziet de Klant af van ieder verhaalrecht dat hij eventueel zou kunnen uitoefenen tegen LOKABOX in geval van schadegeval zoals brand, ontploffing, waterschade, diefstal of andere ongelukken. Hij verbindt zich ertoe dit afstand van recht te doen aanvaarden door iedere mede betrokken persoon en door de verzekeraars.

9. ALGEMENE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
LOKABOX draagt geen aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade noch exploitatieverliezen.
Behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van LOKABOX voor alle schade beperkt tot € 100 .

10. INFORMATIEVERPLICHTING: KEUZE VAN WOONPLAATS EN EIGENDOM VAN BEZITTINGEN
10.1. De Klant doet woonstkeuze op zijn woonplaats of op de maatschappelijke zetel van het bedrijf dat het contract afsluit, volgens de precieze bepalingen die hij meedeelt. Hij communiceert ook naast het postadres, een telefoonnummer en een geldig e-mailadres waarop hij gecontacteerd kan worden. De Klant verbindt zich om LOKABOX meteen op de hoogte te brengen van iedere contact- of adreswijziging per aangetekende brief, of per melding in een LOKABOX-vestiging, in ruil voor een ontvangstbewijs. De Klant is als enige aansprakelijk voor elke fout of verzuim die hij eventueel maakt bij de mededeling van de informatie. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat LOKABOX geen enkele verplichting heeft om de contactgegevens zoals het adres of de maatschappelijke zetel van de Klant te controleren.
10.2. De Klant wordt op de hoogte gebracht van het belang van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in artikel 10.1 en erkent het recht van LOKABOX om de toegang tot de box te blokkeren indien blijkt dat zijn contactgegevens niet (meer) kloppen.
10.3. Alle communicatie aan de Klant wordt geldig gevoerd door LOKABOX op het door de Klant vermelde adres, en zal geacht zijn zijn doel te hebben bereikt, ook indien de Klant zijn adres niet correct heeft vermeld of indien hij verzuimd heeft LOKABOX op de hoogte te brengen van een adres- of gegevenswijziging.
10.4. De Klant wordt verondersteld de eigenaar te zijn van de voorwerpen die hij in de ruimte opslaat die hem ter beschikking werd gesteld. Is dit niet het geval, dan moet hij LOKABOX duidelijk inlichten – op het ogenblik dat het contract wordt ondertekend – dat hij deze goederen bewaart in naam van en voor rekening van een derde persoon. De Klant maakt zich sterk van de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden door de eigenaar van de voorwerpen.

11. PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID
De persoonlijke gegevens van de Klant worden door LOKABOX verwerkt in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met het privacybeleid van LOKABOX (online beschikbaar op de website).

12. BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement van Charleroi. LOKABOX is evenwel steeds gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats of zetel van de Klant of die van de geografische ligging van de opslageenheid.

13. GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED
In geval één of meerdere van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden nietig zouden blijken, blijven de andere clausules geldig en van toepassing.
Het contract is bindend voor de partijen, hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.

14. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
Iedere wijziging aan één van deze bepalingen zal als ongeschreven worden beschouwd, tenzij ze voor akkoord ondertekend is door LOKABOX.
LOKABOX kan de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht 45 dagen na kennisgeving aan de Klant, tenzij de Klant binnen deze termijn het contract opzegt, in overeenstemming met de bepalingen van [voormalige] algemene voorwaarden.
Complete your quote

U bent bijna klaar!

Vervolledig uw Offerte bij