We kunnen te alle tijde wijzigingen aan deze site en de weergegeven details (waaronder prijzen) aanbrengen.

50% korting op uw opslagruimte voor maximaal 8 weken
Elke nieuwe klant die bij ons een Flexibel Contract afsluit, krijgt 50% korting op de standaard opslagkosten van een opslagruimte voor maximaal 8 weken. Om de korting te ontvangen moet u zich verbinden tot een verblijf van minimaal 2 weken. De 50% korting wordt toegepast vanaf de eerste dag.

Voorwaarden aanbieding 10 aan gratis dozen en verpakkingen
€ 10,00 voor dozen en verpakkingsmaterialen als u € 20 of meer spendeert.
Minimale aankoopwaarde € 20.
Geen verplichting, geen addertjes, volledig gratis.
Waardebon kan enkel ingewisseld worden tegen verpakkingsmaterialen en dozen. Hangsloten niet inbegrepen.
Waardebon kan enkel bij de vestiging van afgifte worden ingewisseld.
Enkel voor nieuwe klanten.
Slechts één waardebon per gezin of bedrijf.
Niet verplicht om bij ons op te slaan.
 
Voorwaarden van de Overeenkomst

Het gehuurde, toewijzing van activiteiten

1.1 De verhuurder huurt aan de verhuurder en de huurder huurt van de verhuurder een opslagruimte, bekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34279557, hierna 'het gehuurde', gevestigd in het pand van de verhuurder te: MijnSafestore Adres vestiging

1.2 Na ondertekening van de overeenkomst en betaling van de eerste huurtermijn en aanbetaling, heeft de huurder dagelijks tussen
  1. 0 uur en 00.00 uur toegang tot de opslagruimte.
1.3 De huurder krijgt de beschikking over de volgende opslagruimte van afmeting m² en
met ruimtenummer nr.

1.4 Het gehuurde zal alleen worden gebruikt voor opslagdoeleinden. De huurder mag de opslagruimte niet voor een ander doel dan opslag gebruiken.

1.5 Om bij de gehuurde opslagruimte te komen, krijgt de huurder toegang tot de openbare ruimte van de vestiging Naam vestiging door middel van de verstrekte toegangscode/pas.
De individuele opslagruimtes zijn afzonderlijk toegankelijk. De openbare ruimte wordt niet beschouwd als gehuurd door de huurder. Schade aan de openbare ruimte of de gehuurde opslagruimte veroorzaakt door de huurder of derden aan wie de huurder toegang heeft verleend, zijn voor rekening van de huurder.

1.6 De huurder vrijwaart de verhuurder voor schade aan voorwerpen, voertuigen en persoonlijk letsel veroorzaakt door het gebruik van liften, schuifhekken of toegangspoorten. Het risico van het gebruik van de openbare ruimte is volledig voor rekening van de huurder.

Voorwaarden

2.1 Binnen deze overeenkomst maakt het gedeelte vanaf ‘algemene voorwaarden M3 self-storage’ onderdeel uit van de overeenkomst. De huurder krijgt een afschrift voor ondertekening.
Dit vindt u hieronder. De bedoeling en de toepasbaarheid is duidelijk bij ondertekening van het contract. Zowel de huurder als de verhuurder krijgen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

2.3 De huurder stemt ermee in dat persoonsgegevens zoals naam adres, documentnummer van identificatiebewijs, geboortedatum en betaalgegevens door de verhuurder worden verwerkt zoals beschreven in het ‘PRIVACYBELEID M3 SELF-STORAGE’. U kunt dit privacybeleid vinden op de URL www.m3selfstorage.nl/algemene-voorwaarden. De verwerking van deze informatie geschiedt in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Duur, verlenging en annulering

3.1 Deze overeenkomst loopt van Begindatum tot Einddatum.

3.2 Na de in paragraaf 3.1 genoemde periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van 1 maand onder voorbehoud van opzegging.

3.3 Annulering van deze overeenkomst moet Aantal dagen vóór de einddatum van de huurperiode plaatsvinden. Het beëindigen van de overeenkomst is alleen mogelijk als de opslagruimte leeg is en het slot is verwijderd. Gedurende de periode in 3.1 is opzegging niet mogelijk. Wanneer de huurder de huur vooraf betaalt, zal de verhuurder nooit restitutie geven op de vooruitbetaalde huur.

3.4 Annulering dient schriftelijk te gebeuren door de persoon die de overeenkomst heeft ondertekend. Het slot moet op de laatste dag
van de huurperiode van de opslagruimte worden verwijderd. Is dit niet het geval, dan wordt de huur met een maand verlengd.

3.5 De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst met wederzijdse instemming en van rechtswege eindigt indien de huurder gedurende drie opeenvolgende maanden niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Het bedrijf zal de huurder één maand voor de beëindigingsdatum op de hoogte stellen van de opzegging. Op de datum van beëindiging is het bedrijf gerechtigd de opslagruimte te betreden en de opgeslagen goederen als pandhouder in beslag te nemen.

3.6 De huurder verleent het bedrijf hierbij een eerste pandrecht op alle in de opslagruimte opgeslagen goederen, als onderpand van de betalingsverplichtingen van de huurder krachtens deze overeenkomst. Dit pandrecht gaat in op het moment dat de opgeslagen goederen onder de fysieke controle van het bedrijf komen te staan, bij beëindiging van deze overeenkomst op grond van artikel 3.5. Op dat moment heeft het bedrijf het recht de goederen te laten verkopen en de opbrengst te verrekenen met de op grond van deze overeenkomst openstaande bedragen van de huurder. Indien het bedrijf te goeder trouw oordeelt dat de verwachte opbrengst van de verkoop van de verpande goederen onvoldoende zal zijn om de kosten van de opslag en verkoop van de goederen te dekken, is het bedrijf bevoegd de goederen te laten vernietigen op kosten van de huurder.

Prijs

4.1 De prijs van het gehuurde is € Prijs per maand, exclusief btw, en deze dient vooraf betaald te worden. Particuliere huurders die niet
handelen in uitoefening van beroep of onderneming zijn vrijgesteld van btw.

4.2 De huurder geeft hierbij toestemming aan de verhuurder om het maandelijkse bedrag uiterlijk 10 dagen vóór het begin van de maand
automatisch van de bankrekening van de huurder af te schrijven.

4.3 Het staat de verhuurder vrij de prijzen te wijzigen na 12 maanden, te beginnen vanaf de aanvangsdatum van deze huurovereenkomst. Prijswijzigingen worden 1 maand van tevoren schriftelijk doorgegeven.

4.4 De huurder stemt ermee in een borgsom te betalen, gelijk aan het bedrag van één maand huur. De betaling van een dergelijke aanbetaling zal worden gedaan vóór de begindatum van de huurovereenkomst.

Geschillen

5.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Storage Unit gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Mijn Safestore om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

5.2 Op deze huurovereenkomst en de relatie tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden M3 self-storage BV

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst van M3 self-storage.

Artikel 2

2.1 De gehuurde ruimte is alleen te gebruiken als opslagruimte. Elk ander gebruik is verboden. De huurder mag de vestiging en de opslagruimte alleen betreden om goederen te plaatsen of op te halen.

2.2 De huurder heeft 7 dagen per week toegang tot de gehuurde opslagruimte, gedurende de zoals hierboven genoemde uren. Het staat M3 self-storage vrij om de openingstijden te wijzigen. Een wijziging in de openingstijden betekent niet automatisch een wijziging in de maandelijkse huurprijs.

2.3 Het is huurder niet toegestaan een deel van de opslagruimte onder te verhuren aan een derde, tenzij dit wordt vermeld in een schriftelijke en ondertekende overeenkomst met M3 self-storage.

2.4 Het volgende is de huurder niet toegestaan: - Elektrische of mechanische apparaten gebruiken of aansluiten
- De opslagruimte als werkplek gebruiken
- Iets bevestigen aan de muren van de gehuurde opslagruimte
- Gaten boren in de muren van de gehuurde opslagruimte
- De opslagruimte opgeven als woonadres
- Huisdieren binnenbrengen in het gebouw
- Roken in het gebouw

2.4.1 Het volgende mag de huurder niet bewaren in de opslagruimte: - voedsel of bederfelijke goederen, tenzij deze veilig verpakt zijn, zodat ze beschermd zijn tegen ongedierte en geen ongedierte aantrekken
- planten, vogels, vissen, dieren of andere levende wezens
- brandbare of ontvlambare materialen of vloeistoffen zoals gas, verf, benzine, olie of oplosmiddelen
- vuurwapens, explosieven, wapens, munitie of onderdelen daarvan
- chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agentia, giftig afval, asbest of andere materialen van potentieel gevaarlijke aard of goederen die schadelijk zijn voor het milieu of een risico vormen voor de eigendommen van een persoon
- voorwerpen die dampen of geur afgeven
- samengeperste gassen
- alle illegale stoffen, illegale voorwerpen of goederen die illegaal zijn verkregen, zoals namaakgoederen, illegale (nagemaakte/gesmokkelde) tabak of alcohol en niet-goedgekeurde of onveilige goederen (zoals speelgoed, elektrische goederen, medicijnen, spuitbussen, cosmetica, vuurwerk)
- voorwerpen die onvervangbaar zijn of van dergelijke hoge waarde zijn dat ze gespecialiseerde opslag vereisen, zoals geld, edelmetaal, akten, obligaties, waardepapieren, antiek, exclusieve wijnen en voorwerpen met persoonlijke, sentimentele waarde
- afvalstoffen, inclusief alle materialen of goederen voor export die als afval worden beschouwd, zoals gebruikte elektrische apparatuur (tenzij getest en gecertificeerd voor hergebruik), gebruikte voertuigen of gebruikte auto-onderdelen.

2.5 Van de huurder wordt verwacht dat hij het gehuurde zodanig gebruikt dat dit geen overlast veroorzaakt voor andere huurders.

2.6 Wanneer de huurder schade heeft toegebracht aan het gehuurde of aan het gebouw zelf, worden de reparatiekosten aan de huurder in rekening gebracht.

2.7 De huurder is verantwoordelijk voor het weggooien van afval. Doet de huurder dit niet, dan worden de kosten voor het verwijderen van het afval aan de huurder in rekening gebracht.

2.8 De huurder zal alle instructies en huisregels van M3 self-storage opvolgen. Dit geldt binnen en buiten het gebouw.

Artikel 3

3.1 De verstrekte toegangscode of sleutelpas mag alleen worden gebruikt door de huurder of iemand anders die bevoegd is om van de opslagruimte gebruik te maken. De code of sleutelpas mag nooit aan derden worden gegeven. De huurder is verantwoordelijk voor de code, sleutelpas en sleutels.

3.2 Bij aankomst dient de huurder altijd zijn toegangscode of sleutelpas te gebruiken bij een van de toetsenblokken voor toegangscontrole.

3.3 De huurder is verantwoordelijk voor de personen die hij meebrengt naar de opslagvoorziening. Eventuele schade veroorzaakt door deze personen is voor rekening van de huurder.

3.4 Voor het vervoer van goederen binnen het gebouw zal de huurder gebruik maken van de aanwezige transportkarren. Het gebruik hiervan is gratis.

3.5 De nooduitgangen mogen alleen worden gebruikt in geval van nood. Kosten voor het activeren van het alarm bij oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de huurder.

3.6 Het is niet toegestaan om een ander rijdend voertuig door de toegangspoort te volgen. Bij schade worden de kosten in rekening gebracht bij de huurder.

3.7 In het geval dat de huurder zijn sleutelpas verliest, moet de huurder M3 self-storage zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

3.8 Het is niet toegestaan om meer dan 250 kg per m² op de vloer te bewaren.

3.9 Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan of zaken te verwijderen uit het gebouw of de gehuurde opslagruimte. Dit omvat buizen en dergelijke.

3.10 De huurder zal de opslagruimte achterlaten in dezelfde staat waarin deze zich bevond toen deze van M3 self-storage werd gehuurd. Eventuele kosten om de opslagruimte te herstellen in de oorspronkelijke staat, zijn voor de rekening van de huurder.

3.11 Alle goederen die in de opslagruimte of ergens anders in of buiten het gebouw worden achtergelaten nadat de huurperiode is afgelopen, mogen door M3 self-storage worden verwijderd. De kosten voor ontruiming kunnen bij de huurder in rekening worden gebracht.  
 
 Artikel 4

4.1 De huurder verbindt zich ertoe de goederen die in het gehuurde zijn opgeslagen te verzekeren. Dit kan ofwel door een zelf afgesloten inboedelverzekering of door uitgebreide aansprakelijkheid van StoreProtect, aangeboden door M3 self-storage. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor diefstal, schade aan en aantasting van de goederen of enig ander verlies is beperkt tot het bedrag van 100 euro, tenzij de huurder de uitgebreide aansprakelijkheid van StoreProtect heeft aanvaard, in welk geval gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.

4.2 M3 self-storage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zichtbare of niet-zichtbare gebreken aan de gehuurde opslagruimte.

4.3 M3 self-storage kan slechts aansprakelijk worden gesteld tot 100 euro voor enige schade, ongeacht de oorzaak, of verlies van goederen die de huurder in de gehuurde opslagruimte heeft opgeslagen.

4.4 De huurder vrijwaart M3 self-storage van alle aansprakelijkheid voor schade door derden aan goederen in de gehuurde opslagruimte, of enig persoonlijk letsel. Indien op verzoek van de huurder de goederen worden vervoerd door M3 self-storage, vrijwaart de huurder M3 self-storage van alle aansprakelijkheid voor schade, diefstal of vermissing van goederen.

4.5 Transport van eigendommen/goederen van de huurder van en naar het gehuurde is voor eigen risico. M3 self-storage is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen of personen tijdens transport.

4.6 De huurder stemt ermee in dat video-opnamen worden gemaakt en bewaard binnen en buiten de opslagvoorziening. Video-opnamen worden gemaakt voor beveiligingsdoeleinden.

Artikel 5

5.1 M3 self-storage houdt de opslagruimte in goede staat voor zover het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is. De huurder dient M3 self-storage  onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele noodzakelijke reparaties.

5.2 De huurder dient alles in het werk te stellen om schade aan eigendommen of zaken van derden te voorkomen.

5.3 De huurder is verplicht om M3 self-storage tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van gevaarlijke of reeds beschadigde onderdelen van de gehuurde opslagruimte of de eigendom waarvan de gehuurde opslagruimte deel uitmaakt.

5.4 Als M3 self-storage besluit om mogelijk nodige reparaties te onderzoeken, is de huurder verplicht om M3 self-storage of iemand met de toestemming van M3 self-storage zo snel mogelijk toegang te geven tot de gehuurde opslagruimte zonder extra voorwaarden te geven.

5.5 Als M3 self-storage vindt dat er reparaties of andere werkzaamheden aan de gehuurde opslagruimte moeten worden uitgevoerd, is de huurder verplicht toegang te geven aan de personen die toegang vereisen. De huurder zal de vereiste reparaties of wijzigingen toestaan, zonder korting of enige vergoeding te vragen. Dit geldt niet alleen voor reparaties, maar ook voor eventuele andere aanpassingen of renovaties.

5.6 M3 self-storage heeft het recht om te allen tijde toegang te krijgen tot de gehuurde opslagruimte. M3 self-storage biedt toegang tot de gehuurde opslagruimte aan politie en het ministerie van Justitie, brandweer en douane als zij toegang vereisen. In het geval er toegang wordt verleend, zal M3 self-storage zo mogelijk de huurder vooraf informeren. Indien dit niet mogelijk is, zal M3 self-storage dit achteraf aan de huurder melden. M3 self-storage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het verlenen van toegang aan politie en justitie, brandweer en douane.

5.7 De huurder zal tijdens de looptijd van de huurovereenkomst geen wijzigingen aanbrengen aan de buitenkant of het interieur van de gehuurde opslagruimte.

5.8 In geval van een calamiteit in de gehuurde opslagruimte waarbij de huurder niet op tijd aanwezig kan zijn, heeft M3 self-storage het recht het slot open te breken en de opgeslagen goederen naar een veiligere plaats te brengen.

5.9 M3 self-storage heeft het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen zonder hiervoor een reden op te geven.

Artikel 6

6.1 Wanneer de huurder na kennisgevingen nalatig blijft bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst ten aanzien van M3 self-storage, heeft M3 self-storage het recht om de huurder de toegang tot het gebouw en de gehuurde opslagruimte te ontzeggen. Toegang wordt pas verleend zodra aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

6.2 Wanneer de huurder, na kennisgevingen, na 35 dagen nalatig blijft bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst ten aanzien van M3 self-storage, heeft M3 self-storage het recht om een vergoeding te vorderen voor schade, kosten en rente.

6.3 Indien de huurder achterstallige betalingen heeft, zullen eventuele kosten voor een incassobureau en veilingkosten volledig aan de huurder in rekening worden gebracht.

6.4 In het geval dat de huurder gedurende ten minste drie maanden achterloopt met betalingen, heeft M3 self-storage het recht om de opslagruimte te ontruimen en de opslagruimte opnieuw te verhuren aan een andere partij.

Artikel 7

7.1 De huurder dient M3 self-storage schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan zijn adres of bankrekeningnummer.  
 


Laatst bijgewerkt: October 2020
Complete your quote

Je bent bijna klaar!

Voltooi uw offerte Bij